Giải mã điện thoại – Unlock điện thoại

Giải mã điện thoại – Unlock điện thoại nhanh

Welcome to my website

Chào mừng bạn đến với website chuyên về điện thoại di động của công ty TNHH Giải Mã Điện Thoại .Net.

Archive for the ‘Sony Eriscson’ Category

cách unlock và nạp tiếng việt cho W518a

Posted by tranchiemtai On August - 15 - 2010

Sony W518a mạng AT&T dòng A2 unlock bằng setool ok.

Nạp tiếng việt thì nạp file W508 là ok .

11/7/2009 3:49:24 PM v0.915051/UNI
11/7/2009 3:49:24 PM CARD SERIAL: 00007474
11/7/2009 3:49:24 PM Loaded 51 flash descriptors
11/7/2009 3:50:57 PM SIGNED MODE (USING SERVER)
11/7/2009 3:50:57 PM CFG:100000000000
11/7/2009 3:51:06 PM ChipID:D900,EMP protocol:0401
11/7/2009 3:51:06 PM BOOTROM MODE DETECTED
11/7/2009 3:51:08 PM OTP LOCKED:1 CID:53 PAF:1 IMEI:35395903041905 CERT:RED
11/7/2009 3:51:09 PM LDR:2009-07-31 10:42 1207-6250_DB3200_CS_LOADER_ACC_SDRAM_R2A084
11/7/2009 3:51:09 PM LDR CAPS:SYSTEM FLASH SIGNATURE AUTH
11/7/2009 3:51:10 PM LDR:2009-07-31 10:44 1207-6251_DB3200_CS_LOADER_APP_SDRAM_R2A084
11/7/2009 3:51:10 PM LDR CAPS:SYSTEM FLASH GDFS FILESYSTEM TA
11/7/2009 3:51:10 PM USERCODE RESET TO "0000"
11/7/2009 3:51:10 PM phone detached
11/7/2009 3:51:10 PM Elapsed: 13 secs.
11/7/2009 3:51:56 PM SIGNED MODE (USING SERVER)
11/7/2009 3:51:56 PM CFG:100001000000
11/7/2009 3:52:05 PM ChipID:D900,EMP protocol:0401
11/7/2009 3:52:05 PM BOOTROM MODE DETECTED
11/7/2009 3:52:08 PM OTP LOCKED:1 CID:53 PAF:1 IMEI:35395903041905 CERT:RED
11/7/2009 3:52:08 PM LDR:2009-07-31 10:42 1207-6250_DB3200_CS_LOADER_ACC_SDRAM_R2A084
11/7/2009 3:52:08 PM LDR CAPS:SYSTEM FLASH SIGNATURE AUTH
11/7/2009 3:52:09 PM LDR:2009-07-31 10:44 1207-6251_DB3200_CS_LOADER_APP_SDRAM_R2A084
11/7/2009 3:52:09 PM LDR CAPS:SYSTEM FLASH GDFS FILESYSTEM TA
11/7/2009 3:52:10 PM Executing CSCA-based unlock.
11/7/2009 3:52:10 PM Checking for signature...
11/7/2009 3:52:11 PM Waiting for calculation process...
11/7/2009 3:52:12 PM RESPONSE: "SUCCESS" [1038]
11/7/2009 3:52:14 PM GOT SEED:9F3737773580A76635103B0A
11/7/2009 3:52:14 PM P96 AUTH PASSED
11/7/2009 3:52:14 PM Backup security data...
11/7/2009 3:52:15 PM Erasing locks...
11/7/2009 3:52:16 PM Unlock DONE
11/7/2009 3:52:16 PM Elapsed: 19 secs.
11/7/2009 3:53:03 PM SIGNED MODE (USING SERVER)
11/7/2009 3:53:03 PM CFG:100001000000
11/7/2009 3:53:12 PM ChipID:D900,EMP protocol:0401
11/7/2009 3:53:12 PM BOOTROM MODE DETECTED
11/7/2009 3:53:14 PM OTP LOCKED:1 CID:53 PAF:1 IMEI:35395903041905 CERT:RED
11/7/2009 3:53:15 PM LDR:2009-07-31 10:42 1207-6250_DB3200_CS_LOADER_ACC_SDRAM_R2A084
11/7/2009 3:53:16 PM LDR:2009-07-31 10:44 1207-6251_DB3200_CS_LOADER_APP_SDRAM_R2A084
11/7/2009 3:53:16 PM
11/7/2009 3:53:16 PM Model (from GDFS):W518a
11/7/2009 3:53:16 PM MAPP CXC article: R1EB009   prg1218-6174_ATT_BR
11/7/2009 3:53:16 PM MAPP CXC version: R1EB009
11/7/2009 3:53:16 PM Language Package: ATT
11/7/2009 3:53:16 PM CDA article: 1220-7732
11/7/2009 3:53:16 PM CDA version: R24A
11/7/2009 3:53:16 PM Default article: 1216-7632
11/7/2009 3:53:16 PM Default version: R1EB009
11/7/2009 3:53:16 PM PROVIDER: 000-00
11/7/2009 3:53:16 PM SIMLOCKS NOT DETECTED
11/7/2009 3:53:16 PM
11/7/2009 3:53:17 PM Elapsed: 13 secs.
11/7/2009 4:08:58 PM SIGNED MODE (USING SERVER)
11/7/2009 4:08:58 PM CFG:100001000000
11/7/2009 4:09:09 PM ChipID:D900,EMP protocol:0401
11/7/2009 4:09:09 PM BOOTROM MODE DETECTED
11/7/2009 4:09:11 PM OTP LOCKED:1 CID:53 PAF:1 IMEI:35395903041905 CERT:RED
11/7/2009 4:09:12 PM LDR:2009-07-31 10:42 1207-6250_DB3200_CS_LOADER_ACC_SDRAM_R2A084
11/7/2009 4:09:12 PM LDR CAPS:SYSTEM FLASH SIGNATURE AUTH
11/7/2009 4:09:13 PM LDR:2009-07-31 10:44 1207-6251_DB3200_CS_LOADER_APP_SDRAM_R2A084
11/7/2009 4:09:13 PM LDR CAPS:SYSTEM FLASH GDFS FILESYSTEM TA
11/7/2009 4:09:13 PM writing "D:\MOBOSOLF\setool\SE\W508\R1FA035_APP_SW_1225_2623_APAC_BR_REDBROWNBLUE_CID53_52_49_DB3200.software"
11/7/2009 4:09:22 PM ALLOWED DOMAINS:BLUE BROWN RED
11/7/2009 4:09:22 PM MAXIMUM CID:53
11/7/2009 4:09:22 PM Will flash 795 blocks...
11/7/2009 4:11:29 PM ssw file accepted
11/7/2009 4:11:29 PM writing "D:\MOBOSOLF\setool\SE\W508\R1FA035_FS_APAC_ANZ_BR_REDBROWNBLUE_CID53_52_49.software"
11/7/2009 4:11:41 PM ALLOWED DOMAINS:BLUE BROWN RED
11/7/2009 4:11:41 PM MAXIMUM CID:53
11/7/2009 4:11:42 PM Will flash 1300 blocks...
11/7/2009 4:15:14 PM ssw file accepted
11/7/2009 4:15:16 PM Phone detached
11/7/2009 4:15:16 PM Elapsed: 377 secs.
11/7/2009 4:15:28 PM SIGNED MODE (USING SERVER)
11/7/2009 4:15:28 PM CFG:100100000000
11/7/2009 4:15:31 PM ChipID:D900,EMP protocol:0401
11/7/2009 4:15:32 PM BOOTROM MODE DETECTED
11/7/2009 4:15:34 PM OTP LOCKED:1 CID:53 PAF:1 IMEI:35395903041905 CERT:RED
11/7/2009 4:15:34 PM LDR:2009-07-31 10:42 1207-6250_DB3200_CS_LOADER_ACC_SDRAM_R2A084
11/7/2009 4:15:34 PM LDR CAPS:SYSTEM FLASH SIGNATURE AUTH
11/7/2009 4:15:35 PM LDR:2009-07-31 10:44 1207-6251_DB3200_CS_LOADER_APP_SDRAM_R2A084
11/7/2009 4:15:35 PM LDR CAPS:SYSTEM FLASH GDFS FILESYSTEM TA
11/7/2009 4:15:40 PM using GENERIC phone customization
11/7/2009 4:15:40 PM tpa/preset/custom/CONTENT_DOWNLOAD_HOOK.itm
11/7/2009 4:15:40 PM tpa/preset/custom/FM_PICTURES_HOOK_3.itm
11/7/2009 4:15:40 PM tpa/preset/custom/FM_SOUNDS_HOOK_3.itm
11/7/2009 4:15:40 PM tpa/preset/custom/FM_THEMES_HOOK_3.itm
11/7/2009 4:15:40 PM tpa/preset/custom/FM_VIDEOS_HOOK_3.itm
11/7/2009 4:15:40 PM tpa/preset/custom/GAMES_HOOK_3.itm
11/7/2009 4:15:41 PM tpa/preset/custom/MC_MUSIC_HOOK_3.itm
11/7/2009 4:15:41 PM tpa/preset/custom/MC_PHOTO_HOOK_3.itm
11/7/2009 4:15:41 PM tpa/preset/custom/MC_VIDEO_HOOK_3.itm
11/7/2009 4:15:41 PM tpa/preset/custom/ORG_APPLICATIONS_HOOK_3.itm
11/7/2009 4:15:41 PM tpa/preset/custom/preloaded_config.xml
11/7/2009 4:15:42 PM tpa/preset/custom/SETT_RINGTONE_HOOK_1.itm
11/7/2009 4:15:42 PM tpa/preset/custom/SETT_SCREENSAVER_HOOK_1.itm
11/7/2009 4:15:42 PM tpa/preset/custom/SETT_STARTSHOW_HOOK_1.itm
11/7/2009 4:15:42 PM tpa/preset/custom/SETT_WALLPAPER_HOOK_1.itm
11/7/2009 4:15:42 PM tpa/preset/custom/Customize.xml
11/7/2009 4:15:42 PM Phone detached
11/7/2009 4:15:44 PM Elapsed: 16 secs.
11/7/2009 4:15:50 PM SIGNED MODE (USING SERVER)
11/7/2009 4:15:50 PM CFG:100001000000
11/7/2009 4:15:54 PM ChipID:D900,EMP protocol:0401
11/7/2009 4:15:54 PM BOOTROM MODE DETECTED
11/7/2009 4:15:56 PM OTP LOCKED:1 CID:53 PAF:1 IMEI:35395903041905 CERT:RED
11/7/2009 4:15:56 PM LDR:2009-07-31 10:42 1207-6250_DB3200_CS_LOADER_ACC_SDRAM_R2A084
11/7/2009 4:15:56 PM LDR CAPS:SYSTEM FLASH SIGNATURE AUTH
11/7/2009 4:15:57 PM LDR:2009-07-31 10:44 1207-6251_DB3200_CS_LOADER_APP_SDRAM_R2A084
11/7/2009 4:15:57 PM LDR CAPS:SYSTEM FLASH GDFS FILESYSTEM TA
11/7/2009 4:15:57 PM Executing CSCA-based unlock.
11/7/2009 4:15:58 PM Checking for signature...
11/7/2009 4:15:58 PM signature found, skipping calculation
11/7/2009 4:16:01 PM GOT SEED:D334E8C83580A76635103B0A
11/7/2009 4:16:01 PM P96 AUTH PASSED
11/7/2009 4:16:01 PM Backup security data...
11/7/2009 4:16:02 PM Erasing locks...
11/7/2009 4:16:03 PM Unlock DONE

Sony ericsson Tm717 unlock , nạp tiếng việt ok 100%

Posted by tranchiemtai On July - 25 - 2010

Dùng Setool chọn T707 để unlock

Sau đó chọn file T707 tiếng việt nạp vào là ok .

http://www.unlockdienthoai.com/news/be-khoa-tm707-tieng-viet-tm717-unlock-tm717-giai-ma-tm717/2010/06/

Chiếm Tài mobile nhận nâng cấp hệ điều hành ,  update frimware mới nhất cho các đời máy Sony Ericsson mới nhất như U1i = SATIO , U5i = VIVAZ , U8i = VIVAZ PRO , XPERIA X10 , XPERIA X10 mini . U20 X10 mini pro .

Phí update là 150.000 VNĐ
thời gian trong vòng 20-30′

Đầu tiên Tài sẽ nói về update firmware .

Firmware là gì?
– Firmware có thể hiểu đơn giản là Hệ Điều Hành của máy điện thoại. Ví dụ như bạn xài Windows thì nó là XP, Vista , Win 7 …. Thì điện thoại cũng vậy. Đối với SYMBIAN là OS9.4 V4- V5 . ANDROID là V1.6 , V2.0 , V2.1 , V2.2  . Windows Pocket PC là 5.0 , 6.0 , 6.1 , 6.5 .

Tại sao ta update firmware ?
– Update firmware cũng như update Hệ Điều Hành mới cho máy, để máy chạy ổn định hơn, tương thích với các phần mềm mới tốt hơn, sửa được một số lỗi của những Hệ Điều Hành cũ. Fimware mới được các nhà sản xuất update thường xuyên , tùy trường hợp có thể vài tuần hoặc vài tháng 1 lần .

Cách kiểm tra Version của máy ?
– Bạn nhấn > , * , < , < , * , < , * .  Đôi với máy có phím có < > chính giữa.
– Bạn nhấn lên , * , xuống , xuống , *, xuống , * . Đối với máy có trỏ con chuột bên hông .
– Đối với máy có HDH symbian và Android , bạn vào Setting -> about -> version .
Sau đó vào frimware version hooặc phiên bản phần mềm

Dưới đây là List 1 số model version mất nhất có sử dụng HDH của Sony Ericsson  !!  ( version sẽ được cập nhật liên tục trong bài viết này )

U1 = SATIO frimware version mới nhất là R2AK006 ( 06-06-2010 ) Có tiếng việt sử dụng HDH symbian V5

U5i = VIVAZ frimware version mới nhất là R2CA024 ( 28-05-2010 ) Có tiếng việt sử dung HDH symbian V5

U8i = VIVAZ PRO frimware version mới nhất là R2CA024 ( 26-05-2010 ) Có tiếng việt sử dung HDH symbian V5

XPERIA X10 frimware version mới nhất là R2BA024 ( 2-6-2010 ) Có tiếng anh sử dung HDH Android

XPERIA X10 mini frimware version mới nhất là 1_1_A_0_8 ( 2-6-2010 ) Có tiếng anh sử dung HDH Android


U20 XPERIA X10 mini pro frimware version mới nhất là 1_1_A_0_8 ( 4-7-2010 ) Có tiếng anh sử dung HDH Android

Credit by ChiemTai Company , please note before copy and paste

Liên hệ : Công Ty TNHH MTV Chiếm TàI

Địa chỉ: 147 Nguyễn Tri Phương , Phường 8, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh ( Gần ngã tư Nguyễn Tri Phương – Nguyễn Trãi , đối diện bệnh viện Nguyễn Tri Phương )

Điện thoại: 1900.5555.27

Email: giaimadienthoai@gmail.com

Hỗ trợ online Y!: tranchiemtai

Hotline : 09.0881.0881 ( A. Tài )

map Liên hệ

Xử lý khi điện thoại mở không được

Posted by admin On January - 4 - 2009

Nếu bạn chưa từng có kinh nghiệm, thì khi chuyển đổi giao diện cho điện thoại, cài ngôn ngữ mới cho điện thoại – rất có thể bạn sẽ gặp một trục trặc, đấy là máy bị lỗi firmware khiến máy không chạy được nữa. Lúc ấy, bạn không còn cách nào khác là phải đưa ra tiệm nhờ “chuyên gia” giúp đỡ. Nhưng, nếu thật sự máy bạn bị lỗi firmware, bạn hãy dùng cách sau để khắc phục lỗi xảy ra. Hướng dẫn áp dụng cho điện thoại Nokia, các điện thoại khác cũng tương tự.

Thao tác:

Muốn khôi phục lại trạng thái mặc định của điện thoại Nokia, khi điện thoại bị lỗi, bạn chỉ việc gỡ pin điện thoại ra và chờ lấy một vài giây. Sau đó, bạn lắp pin vào như trước, rồi bấm Đồng Thời 3 nút phím trên điện thoại Nokia của mình. Phím đầu tiên là phím gọi màu xanh lá cây, phím tiếp theo là phím số 3, và phím thứ cuối cùng là phím hoa thị *. Bạn hãy bấm giữ 3 phím này cùng một lúc bằng tay trái, sau đó dùng tay phải để mở nguồn của điện thoại lên.

n70

Bây giờ, nếu muốn khôi phục những tính năng mặc định (ảnh nền, nhạc chuông,…của điện thoại) thì bạn hãy điền mật mã là *#7380# , sau đó nhấn phím gọi màu xanh lá cây để xác nhận việc phục hồi tính năng mặc định. Khi ấy, điện thoại sẽ yêu cầu bạn nhập mật mã bảo mật- và bạn chỉ việc điền số 12345 rồi lại nhấn Yes là xong. Điện thoại sẽ khởi động lại để bạn tiếp tục sử dụng lại hệ điều hành, tính năng mặc định được cài sẵn khi điện thoại mới xuất xưởng.

Xem ảnh lớn

Trong trường hợp các trục trặc vẫn chưa được giải quyết, bạn chỉ việc tháo pin và khởi động lại điện thoại một lần nữa. Trong lúc điện thoại khởi động, bạn lại nhấn giữ đồng thời 3 phím đã nói ở trên. Trong lần này – bạn sẽ điền mật mã mới là *#7370#, rồi nhấn Yes để xác nhận thông tin vừa nhập. Bạn sử dụng lại mã bảo mật 12345 khi điện thoại hỏi mật mã. Trong phần khôi phục này, điện thoại sẽ xóa hết những thông tin có trong máy và phục hồi tất cả tính năng có sẵn khi điện thoại vừa xuất xưởng.

Mã bảo vệ cho các máy điện thoại hiện có ở Việt Nam:

Khi máy điện thoại của bạn bị khóa và yêu cầu nhập mã bảo vệ, trong trường hợp ấy, nếu bạn nhớ chính xác mã của mình (đã thiết lập từ trước) thì nhập vào, máy sẽ hoạt động. Nếu bạn không thay đổi mã, thì máy vẫn dùng mã mặc định của nhà sản xuất. sau đây là mã của các nhà sản xuất điện thoại phổ biến ở Việt Nam:
– Nokia: 12345
– Motorola: 1234
– Samsung: 0000
– Ericsson: 0000
– Siemens: 0000

Mã số bí mật cho Nokia:

Đôi khi 12345 không phải là mã bảo mật cho điện thoại của bạn, lúc đó bạn có thể tìm kiếm trên mạng ở địa chỉ http://tinyurl.com/5o9jv5 Trong đó, bạn thay chữ Model thành tên đời điện thoại của bạn. Chẳng hạn- điện thoại N96 thì từ khóa tìm kiếm sẽ là nokia [N96] Security Code Reset.

Nhiều máy Nokia giúp bạn lưu trữ các thông tin cá nhân một cách bí mật (wallet) và bảo vệ các thông tin ấy bằng mật khẩu (wallet code). Nếu quên các mật khẩu này, bạn có thể xóa toàn bộ dữ liệu lưu trữ bằng cách nhấn phím: *#7370925538#.

Riêng với điện thoại Nokia 7270:

– Mã khôi phục lại cài đặt mặc định của nhà sản xuất: *#7780#,

– Mã xem phiên bản phần mềm là *#0000#,

– Mã kiểm tra thông tin máy *#92702689# ( giúp bạn biết số IMEI, ngày sản xuất ra điện thoại, ngày sửa chữa cuối cùng – nếu có. Lưu ý là bạn phải tắt và khởi động lại máy để quay trở về chế độ ban đầu),

– Mã để khởi động lại máy: *3370#,

– Mã xem số thuê bao nào được lưu ở vị trí thứ tự nào trong simcard, nhấn xxx# (xxx là con số giá trị từ 1 đến 100 đối với các simcard lưu được 100 số điện thoại, các sim nhiều hơn thì xxx sẽ tăng lên).

phone

Mã số bí mật cho Motorola:

– Mã kiểm tra IMEI: *#06#

Với dòng máy Acer Model, mã kiểm tra

– SW & HW: *#300#,

– Full Key Test: *#301#,

– Chuyển qua ngôn ngữ tiếng Anh: *#303#,

– Chuyển qua tắt chế độ engineering mode: *#304#,

– Mở chế độ engineering: #304*19980722#,

– Mở chế độ Engineering Test: *#307#,

– Chuyển mã mặc định của điện thoại: *#311#,

– Xem ADC, Cal val*: *#400#,

– Thiết lập màn hình: *#402#,

– Xem thông tin nhà sản xuất: *#403#,

– Mã khóa máy mặc định: 19980722,

– Acoustic Test* *#302,

Với máy P2K Model

– SW & HW: *#9999#,

– Flash Mode: * + # +,

– Xử lý SIM bị khóa, bạn nhấn [/b] sau đó đưa Sim bị từ chối rồi chờ 30 phút, và nhấn lại [/b],

– Old Models EFR ON: *3370#,

– EFR OFF: 70#,

– Confirm ?, Data saver: *#72837726#,

– Mã khóa máy mặc định: 1234,

– Chuyển về ngôn ngữ mặc định: *#0000#,

– Hiện mã khóa máy: 59#,

– Đổi mã khóa máy: 59#xxx#,

– Hiện mã bảo vệ: 58#,

– Đổi mã bảo vệ: 58#xxx#,

– Display Modem S/W version: 20#,

– Flex version : #02# (Không kèm sim).

blackberry

Mã số bí mật cho Samsung:

– Mã kiểm tra thông số IMEI: *#06#,
– Mã kiểm tra phiên bản của phần mềm: *#9999#,
– Mã kiểm tra thử chế độ rung: *#9998*842#,
– Mã kiểm tra trạng thái hoạt động của pin: *#9998 *228#,
– Mã chuyển sang ngôn ngữ mặc định tiếng Anh: *#0001# và bấm SEND,

– Hiển thị trạng thái chương trình: *#9998*246#,

– Thay đổi tần số âm thanh cảnh báo của điện thoại: *#9998*289#,

– Hiển thị màn hình sửa lỗi: *#9998*324#.
Mã số bí mật cho Sony:
– Mã kiểm tra IMEI: *#06#,
– Để kiểm tra phiên bản phần mềm, hãy bỏ simcard rồi bấm: *#7353273#.
Mã số bí mật cho Ericsson:

– Mã kiểm tra IMEI: *#06#,
– Mã kiểm tra phiên bản phần mềm: >*.
Mã số bí mật cho Philips:
*#06# : Hiển thị số nhận dạng (IMEI).
*#8377*# : Hiển thị phiên bản phần mềm.
*#3333*# : Hiển thị danh sách bị khóa.
*#7489*# : Hiển thị mã bí mật.
sony1
Theo xahoithongtin

Dữ liệu dành cho Nokia và Sony Ericsson

Posted by tranchiemtai On November - 26 - 2008

Những “chú dế” của Nokia và Sony Ericsson từ trước tới nay vẫn là những điện thoại có khả năng thay đổi giao diện, hình nền nhanh nhất. Bạn có thể lựa chọn nhiều hình nền, chủ đề đa dạng khác nhau để thay đổi. Trang web http://www.mobilepark.eu là một “kho” dữ liệu các hình nền, theme cho bạn lựa chọn.

Truy cập vào địa chỉ này, bạn sẽ ngạc nhiên bởi các mục lựa chọn trên thanh công cụ rất phong phú. Bạn có thể lựa chọn hình nền tại Free Mobile Wallpapers, chủ để tại Free Mobile Themes…

Hình 1

Hình 2

Mọi dữ liệu của trang web này đều miễn phí. Bạn có thể đăng ký thành viên hoặc không, bạn đều có thể tải về. Sau khi bạn lựa chọn phần dữ liệu cho “dế” của mình (Select theme gallery, Popular image galleries…), các hình nền, chủ đề tiêu biểu sẽ hiện ra. Bạn có thể lựa chọn dữ liệu theo các mục được phần loại riêng như là Nature, Sport…

Bạn thích theme nào thì chỉ cần nhấp vào theme đó. Một hình minh họa của theme đó cùng với những lời bình luận của những người đã tải về và sử dụng theme đó sẽ hiện ra. Bạn có thể bình luận bằng cách nhập vào phần Comment. Nếu không, bạn tiếp tục nhấp vào Rate and download now! Tức là trang web đòi hỏi bạn xếp loại theme này. Bạn xếp loại dựa vào số sao, tương ứng với chất lượng của theme. Sau đó, bạn nhấp Download theme now! để tải về.

 • e-Chip Mobile

“Của độc” cho Sony Ericsson

Posted by tranchiemtai On November - 26 - 2008

Bạn luôn muốn tìm hiểu nhiều điều khác biệt nhờ vào việc cài đặt thêm các thành phần “gia vị” cho “dế” Sony Ericsson như sử dụng nhiều hình nền, chủ đề… Xin giới thiệu với bạn trang web http://www.mobbymonster.com

Bạn sẽ bị “choáng ngợp” bởi dữ liệu miễn phí trên trang web này. Các chủ đề dữ liệu khác nhau được chia thành 5 mục phía bên trái trên cùng màn hình. Bạn có thể lựa chọn Games, Themes (chủ đề), Wallpapers…

Hình 1

Hình 2

Để có thể tải về dữ liệu miễn phí này, bạn chỉ cần nhấp vào mỗi mục đó. Ví dụ như là bạn nhấp vào Theme chẳng hạn. Lập tức, trang web sẽ mời bạn chọn model điện thoại mà mình đang sử dụng. Ví dụ bạn chọn M600i thì các chủ để riêng cho Sony Ericsson M600i sẽ hiện ra đầy đủ. Số lượng dữ liệu nhiều nên bạn sẽ thấy rất nhiều trang được sắp xếp thứ tự khác nhau. Bạn “click” vào dấu chuyển tiếp để sang trang sau.

Phần Wallpapers là một ưu điểm của trang web này. Bởi lẽ bạn sẽ thấy có những hình ảnh động “rất độc”, khó kiếm. Các hình nền được chia loại ra thành 176 x 220, 240 x 320 để có thể phù hợp với các loại máy Sony Ericsson khác nhau. Các hình nền được chia ra thành các đề tài khác nhau như là Hoạt hình, Phong cảnh, Tình yêu…

 • e-Chip Mobile

 

Xem HTC Touch Pro và XPERIA X1 “đối đầu”

Posted by admin On October - 26 - 2008

X1 (phải) dài hơn và hẹp hơn so với Touch Pro. Màn hình của X1 dài hơn có độ phân giải 800 x 480 pixel so với màn hình 640 x 480 pixel của Touch Pro.

Bàn phím QWERTY của Touch Pro rộng hơn với 5 dãy phím. X1 có 4 dãy phím giống các smartphone khác nhưng không có các phím số riêng biệt. Vì ít phím hơn nên bàn phím X1 được thiết kế rộng rãi hơn so với Touch Pro.

X1 mỏng hơn một chút so với Pro.

Xếp chồng lên nhau để thấy sự hơn kém về kích thước của X1 và Touch Pro. X1 có giắc cắm audio 3.5mm nhưng Touch Pro lại không có.

Sự vượt trội của màn hình WVGA của X1. Màn hình của X1 tỏ ra hơn hẳn Touch Pro trong việc tái tạo màu và cả độ sáng nét.

Sony Ericsson R306 Ra mắt thị trường cùng lúc với 7 dòng sản phẩm mới của Sony Ericsson trong tháng 9, R300 và R306 là dòng máy bình dân với giá rất hợp lý (trên dưới 2 triệu đồng) nhưng lại có tương đối đầy đủ các chức năng. Ngoài việc 2 máy đều có kết nối không dây Bluetooth, chúng còn được tích hợp camera: R300 có camera VGA còn R306 tích hợp camera 1,3 megapixel đủ cho người sử dụng lưu giữ nhanh những khoảnh khắc đáng nhớ. Bộ nhớ trong của “dế” R300 là 8MB, của “dế” R306 là 5MB, tuy không nhiều nhưng cũng thuộc mức trung bình so với các “dế” chính hãng đồng hạng trên thị trường. Tuy nhiên, có một tính năng đặc biệt chuyên nghiệp mà ít điện thoại trên thị trường có thể theo kịp Sony Ericsson R300 và R306, là khả năng bắt sóng và chất lượng phát sóng FM/AM của 2 model này.

Điện thoại được tích hợp bắt sóng FM không còn là điều mới lạ mấy năm trở lại đây, nhưng với Sony Ericsson R300 và R306, người dùng sẽ được tận hưởng cảm giác radio đích thực. Người cao tuổi, nhân viên văn phòng, sinh viên… hay bất cứ ai có sở thích nghe đài FM, AM mọi lúc mọi nơi thì không thể không quan tâm đến dòng điện thoại R300 và R306.

Sony Ericsson R300

Thiết kế tinh tế với hai màu: đen ánh thép và màu đồng cổ điển, R300 nhỏ xinh    trọng lượng 75g, đặt lên bàn như một radio thứ thiệt. Với loa ngoài nổi bật, chỉ cần chạm nhẹ tay để khởi động radio bằng phím nóng, bạn có thể thưởng thức chương trình radio ưa thích với những thanh âm vang dội. Các phím khuếch âm được thiết kế chuyên dụng đặt bên hông máy không chỉ mang lại âm thanh sôi động mà hoàn toàn tiện ích cho người sử dụng. Mặt sau của R300 là 3 phím nóng tương đương với 3 kênh người sử dụng ưa thích nghe và cài đặt. Chỉ cần một thao tác đơn giản, bạn có thể chuyển sang kênh mình muốn, đây là điều mà chưa có điện thoại nào làm được.

Mang hình dáng vỏ sò, máy gập R306 (trọng lượng 93g) có thiết kế trang nhã và sang trọng với 2 màu: trắng tinh khôi và đen cà phê, cũng có những thiết kế nhạy bén tương tự R300. Ngoài ra, khả năng bắt được sóng AM cũng là điểm đặc biệt mà chỉ R300 và R306 của Sony Ericsson làm được. Độ bền của pin rất đáng nể. Thời gian nghe đài FM/AM của R300 và R306 là 27 và 25 giờ. Bạn sẽ mặc sức lựa chọn chương trình radio phong phú bất ngờ, từ sóng FM đến AM và không bao giờ phải lo lắng là không tìm được tần số mình ưa thích nữa. Thêm vào đó, tính năng đặc biệt Record radio chỉ có ở R300 và R306 sẽ giúp bạn ghi lại chương trình đang phát ngay tại thời điểm nghe. Hai model trên hiện đang được phân phối tại các cửa hàng điện thoại trên toàn quốc và được đánh giá có thể “hâm nóng” thị trường di động mùa cuối năm.

Vừa qua nhóm Mobile Map đã chính thức công bố phiên bản thử nghiệm đầu tiên của phần mềm MMap. Phần mềm tra cứu bản đồ, địa điểm, tìm đường, tích hợp với hệ thống định vị toàn cầu GPS để cung cấp thông tin và dẫn đường trên các điện thoại di động. Phần mềm hỗ trợ điện thoại Symbian, BlackBerry và rất nhiều các điện thoại di động bình thường khác.

Bạn có thể download ở đây hoặc ghé tới công ty Chiếm Tài – 147 nguyễn tri phương p8 q5 để được cài đặt MMap verion 1.1 , và các bản đồ GPS việt nam khác .

http://www.unlockdienthoai.com/news/category/cai-dat-ung-dung-game/

Xin chào các bác, sau thời gian dài nâng cấp nhóm MMap đã cho ra đồi phiên bản mới với nhiều cải tiến. MMap giờ có hổ trợ các ngôn ngữ: tiếng Việt, tieng Viet khong dau, tiếng Việt cho BlackBerry, tiếng Anh. trong cùng một phiên bản.
Để tải trực tiếp từ điện thoại dùng link http://mapvn.net/m hoặc nhắn tin cú pháp MMAP DL gửi 8022 (500đ/sms) để nhận link wappush
Mong tiếp tục được các bác ủng hộ nhé.Cập nhật bản 1.1.1 fix các bug ban phím cho BlackBerry, bổ sung menu xem chi tiết lộ trình và phím tắt để trình diễn lộ trình

download tại đây

http://www.unlockdienthoai.com/news/uploads/2008/10/mmap-111.zip

Chưa thật hoành tráng như Vietmap cho PPC, chưa nhiều bản đồ như  eMap nhưng MMap thật sự có tiềm năng rất lớn. Sau đây mời bạn xem qua một số tính năng chính của phần mềm MMap

1. BẢN ĐỒ VẼ CHẤT LƯỢNG TỐT

MMap cung cấp các bản đồ số dạng Vector với chất lượng cao. Trong phiên bản thử nghiệm MMap có sẳn bản đồ TP.HCM và Hà Nội. Theo tác giả, khi phát hành chính thức MMap sẽ sẳn sàng với hơn 10 bản đồ là các Thành phố lớn trên khắp cả nước, và số lượng sẽ được thực hiện nhiều hơn cho đến khi đầy đủ 64 tỉnh thành.

2. THÔNG TIN CUNG CẤP PHONG PHÚ
Ngoài thông tin về đường phố, MMap còn hiển thị và cho phép tìm kiếm các thông tin địa điểm như trường học, ngân hàng, atm, trạm xăng, nhà hàng, cafe,…

3. CHỨC NĂNG DẪN ĐƯỜNG, ĐỀ NGHỊ LỘ TRÌNH

MMap có thể dùng tìm ra đường. Nếu chọn một điểm nào đó làm Điểm đi (xuất phát), rồi một điểm nào đó làm Điểm đến thì MMap sẽ đưa ra một lộ trình đề nghị từ Điểm đi cho đến Điểm đến.

4. TÍCH HỢP GPS
MMap khi chạy trên các điện thoại GPS có thể bật các tính năng hiển thị thông tin GPS (tọa độ, độ cao, tốc độ, quảng đường,…) và tọa độ GPS sẽ kết nối với bản đồ và thay đổi trực tuyến khi người dùng di chuyển. Tính năng GPS đặc biệt hữu dụng cho việc dẫn đường.

mmap

mmap-1

mmap-2

mmap-3

mmap-4

mmap-5

mmap-6

5. HỖ TRỢ CHẠY TRÊN SYMBIAN, BLACKBERRY VÀ CÁC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG KHÁC

 1. Hỗ trợ nhiều dòng máy (Nokia, Sony Ericssion, Motorola, Samsung), các máy hỗ trợ MIDP 2.0.
 2. Có màn hình cảm ứng và không cảm ứng.
 3. Hỗ trợ hiển thị tiếng Việt trên các máy có khả năng hiển thị Font Unicode. Hỗ trợ Tiếng Việt có dấu cho BlackBerry.
 4. BlackBerry có nhiều dòng máy được hỗ trợ (OS 4.1 trở lên), tuy nhiên các máy đời cũ chạy khá chậm

TÍNH NĂNG ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ RA MẮT TRONG BẢN CHÍNH THỨC

 • Nhiều bản đồ hơn.
 • Tìm địa điểm lân cận.
 • Cập nhật thêm nhiều thông tin địa điểm.
 • Bổ sung các ký hiệu và thông báo dẫn đường (đi thẳng, quẹo trái, quẹo phải,….)

Tác giả còn cho biết thêm trong tương lai có thể sẽ tích hợp bản đồ 3D, cung cấp dữ liệu Wifi và nhiều tính năng khác. Phiên bản cho Windows Mobile, iPhone và GPhone đang được tiến hành.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cài đặt xong, chạy MMap. Lầu đầu tiên bạn sẽ được yêu cầu mở một bản đồ. Sau khi mở bản đồ bạn có thể bật menu lên và sử dụng các chức năng. Bạn có thể di chuyển, phóng to thu nhỏ. Các phím tắt được sử dụng là phím số. Danh sách như sau:

Hướng dẫn chi tiết có thể xem ngay trong chương trình MMap bằng cách bật Menu và chọn Hướng dẫn.

THÔNG TIN GIÁ CẢ
Phiên bản Demo phát hành miễn phí, phiên bản chính thức theo tác giả sẽ được bán với giá khá rẻ, vài chục ngàn đồng lẻ.

Mọi chi tiết về phát hành và giá cả sẽ đăng tải tại Tinhte.com.

DOWNLOAD, CÀI ĐẶT VÀ HỖ TRỢ

Phiên bản Demo được sử dụng đến cuối tháng 11, cho đến khi phiên bản chính thức được phát hành.

Do mới chỉ là bản Demo nên MMap còn tồn tại khá nhiều điều chưa hoàn thiện cũng như các lỗi trong quá trình sử dụng. Rất mong các bạn đóng góp ý kiến. Các thắc mắc hỗ trợ tác giả sẽ trả lời trực tiếp trong bài này.

 1. DOWNLOAD, CÀI ĐẶT VÀ HỖ TRỢ
  Phiên bản Demo được sử dụng đến cuối tháng 11, cho đến khi phiên bản chính thức được phát hành.

  Do mới chỉ là bản Demo nên MMap còn tồn tại khá nhiều điều chưa hoàn thiện cũng như các lỗi trong quá trình sử dụng. Rất mong các bạn đóng góp ý kiến. Các thắc mắc hỗ trợ tác giả sẽ trả lời trực tiếp trong bài này.

  Cài đặt
  Các bạn download file tương ứng cho điện thoại của mình và tiến hành cài đặt như các ứng dụng Java bình thường.

 2. Phiên bản dành cho BlackBerry (có thể cài file alx như bình thường hoặc chép MMap.jar vào thẻ và cài): Máy có tích hợp GPS, Máy không có tích hợp GPS
 3. Phiên bản dành cho Symbian, Smartphone và các điện thoại di động khác: Máy có tích hợp GPS, Máy không có tích hợp GPS

Lưu ý:
Đọc kỹ thông tin, hướng dẫn bên trên trước khi dùng.
File Kèm Theo

BlackBerry_MMap_GPS.zip
BlackBerry_MMap_NoGPS.zip
MMap_GPS.zip
MMap_NoGPS.zip
Giải mã điện thoại – Unlock điện thoại is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache